VEDTÆGTER FOR

$1. NAVN OG HJEMSTED OG DEFINITION

Stk. 1. Foreningens navn er Idrætsklubben Sparta, i kort for IK Sparta.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

Stk. 3. Foreningen er tilsluttet JABU og DABU og foreningen og dens medlemmer er underkastet disse organisationers vedtægter og bestemmelser.

$ 2. FORMÅL

Stk. 1. Foreningens formål er at dyrke boksning, og ved træning, opvisning og konkurrencer at fremme interessen for en sund og nobel udvikling af boksesporten.

$ 3. MEDLEMMER

Stk. 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål kan blive medlem af foreningen. Dog skal børn under 18 år have forældrenes accept.

Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen skal være sagligt og skriftligt begrundet. En eksklusion kan appelleres til den nærmest følgende generalforsamling.

Stk. 3. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan medlemmer midlertidigt helt eller delvis blive fritaget for kontingentbetaling, når der indsendes skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

Stk. 4. Ingen medlemmer må deltage i offentlige konkurrencer før efter 4 måneders bokseundervisning.

$ 4. EKSKLUSION

Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende modarbejder foreningens formål eller udviser en så dårlig opførsel, at foreningens anseelse og omdømme skades. Ligeledes kan nedsættende eller krænkende udtalelser til offentligheden om foreningen eller dens ledelse danne grundlag for udelukkelse eller eksklusion,

Stk. 2. Spørgsmål vedrørende udelukkelse eller eksklusion af et medlem behandles af bestyrelsen. Udelukkelse eller eksklusion kan kun finde sted ved en enstemmig afgørelse og skal skriftligt meddeles medlemmer.

Stk. 3. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Stk. 4. I sager om eksklusion har medlemmer endvidere krav på, at sagen fremlægges på førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

Stk.5. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusionen,

$ 5. ÆRESMEDLEMMER

Stk. 1. Æresmedlemmer kan optages i IK Sparta. Æresmedlemstitlen er den fornemste hædersbevisning IK Sparta.

Stk. 2. Som æresmedlemmer kan optages personer, der gennem en lang årrække har ydet en ekstraordinær stor indsats for IK Sparta. Indsatsen kan både være indenfor og udenfor bestyrelsen. Arbejdsperioden behøver ikke at være ubrudt.

$ 6. KONTINGENT

Stk. 1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den ordinære generalforsamling ved simpelt flertal.

Stk. 2. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren og fungerer med øjeblikkelig virkning.

Stk. 4. Udmelding eller eksklusion giver ikke ret til formålsmæssig tilbagebetaling af kontingent.

$7. GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel, enten ved annoncering på foreningens sociale medier, opslag i foreningens lokaler eller ved udsendt meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Stk. 2. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. På forlangende skal der kunne fremvises gyldigt medlemsbevis eller girokvittering. Stk. 3. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og hvis medlemskab har varet mindst 3 måneder. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har ligeledes stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.
 4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
 5. Orientering om budget for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand (lige år)
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
 11. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
 12. Valg af 2 revisorer
 13. Valg af 1 revisorsuppleant
 14. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Dog kræves der, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor ved vedtægtsændringer og beslutning om fusion/ophævelse af foreningen jf. § 13. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning, og der kan stemmes på et antal personer der svarer til én over halvdelen af de pladser der skal besættes. Personer vælges i rækkefølge efter deres samlede stemmetal indtil alle pladser der er på valg er besat.

Stk. 7. Afstemninger foretages ved håndsoprækning, dog skriftligt såfremt fem eller flere medlemmer forlanger det. Stk. 8. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og den nyvalgte bestyrelse.

$ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller såfremt 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter anmodningen er modtaget. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning, m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

$ 9. BESTYRELSEN

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter mødet med næstformand, kasserer og sekretær. Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget.

Stk. 2. Til bestyrelsen kan vælges alle stemmeberettigede medlemmer der fyldt 18 år på tidspunktet for valget.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og mindst to bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der afholdes møde efter behov, dog mindst en gang i kvartalet.

Stk. 4. Der udarbejdes et referat for hvert møde i bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen forestår foreningens ledelse under ansvar overfor generalforsamlingen.

Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden, eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele prokura (tildele fuldmagt). Ved økonomiske dispositioner på over 5.000 kr., der ligger udover almindelige forretningsmæssige dispositioner, kræves dog underskrift af flertallet af bestyrelsen herunder enten formand eller næstformand.

Stk. 7. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle sager, som den ikke udskyder til behandling på generalforsamlingen, eller hvor andet ikke følger af vedtægterne.

Stk. 8. Er formanden ikke tilstede overtager næstformanden hans pligter og rettigheder.

Stk. 9. Fratræder formanden eller næstformanden, er bestyrelsen bemyndiget til at konstituere en stedfortræder indtil førstkommende ordinære generalforsamling,

Stk.10. Fratræder et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen i årets løb, indtræder en suppleant.

Stk. 11. Et medlem kan maksimalt besidde en post i bestyrelsen.

Stk. 12. Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 10. REGNSKAB

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Regnskabet skal fremlægges og gennemgås på hvert bestyrelsesmøde. Kassereren skal i øvrigt fremlægge regnskabet så ofte bestyrelsen forlanger det, dog mindst 2 dages frist.

Stk. 3. Kassereren har ansvaret for den månedlige opkrævning af kontingent fra medlemmerne, dette kan eventuelt ske ved inkassator. Alle beløb – selv om det er penge, der straks videregives – skal kassereren indføre i kassebogen.

Stk. 4. Kassereren skal sørge for, at regnskabet er revideret så tidligt, at det kan forelægges bestyrelsen mindst 1 uge før den ordinære generalforsamling. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.000,- Beløb herover indsættes i bank eller sparekasse.

Stk. 5. Foreningen holder alt inventar og kontanter tyveri- og brandforsikret.

Stk. 6. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasse eftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

$ 11. HÆFTELSE

Stk. 1. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

$ 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun andres med 2/3 flertal af de stemmeberettigede fremmødte på en generalforsamling.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra når de er vedtaget.

$ 13. OPLØSNING

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler og materiale Dansk Idræts-Forbund.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 17, Januar 2018.